Bến Tre: Các hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Theo taisancong.mof.gov.vn

(Tài chính) Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc quy định các hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Theo quy định, các hình thức công khai chung gồm: công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có).

Về hình thức công khai chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai qua các hình thức quy định nêu trên.

Về hình thức công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước: UBND cấp huyện, xã công khai việc phân bổ dự toán kinh phí đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thông qua các hình thức: UBND cấp huyện thực hiện hình thức công khai về niêm yết công khai trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; UBND cấp xã thực hiện hình thức công khai về niêm yết công khai trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch và phương thức đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước và kết quả thực hiện của đơn vị mình thông qua các hình thức theo quy định nêu trên.

Quyết định này cũng quy định rõ các nội dung: hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hình thức công khai việc điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác đối với tài sản nhà nước; hình thức công khai việc quản lý, sử dụng các tài sản được viện trợ, quà biếu, tặng cho.