Bổ sung 9.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ năm 2014

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 theo ngành, lĩnh vực. Trong đó, bổ sung gần 1.490 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế và bổ sung hơn 7.510 tỷ đồng cho 49 tỉnh, thành phố.

Như vậy, tổng số vốn trái phiếu chính phủ năm 2014 được giao bổ sung cho các bộ và địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014 được giao thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho các dự án theo quy định; bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các dự án.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25/6/2014; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 theo quy định.

Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ bổ sung năm 2014 đến hết ngày 30/6/2015.