Bộ Tài chính cải cách toàn diện thủ tục hành chính

Trần Huyền

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính - ngân sách. Nhờ đó, Bộ Tài chính nhiều năm liền nằm trong nhóm các bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về cải cách hành chính.

Bộ Tài chính chú trọng cải cách toàn diện thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực.
Bộ Tài chính chú trọng cải cách toàn diện thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực.

Chú trọng rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện gắn với việc phát triển Chính phủ điện tử và quá trình chuyển đổi số để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, luỹ kế từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện đánh giá tác động đối với 30 thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính, từ ngày 15/12/2022 đến 14/6/2023, Bộ Tài chính đã rà soát và ban hành 08 quyết định công bố bãi bỏ 10 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 10 thủ tục hành chính; công bố mới 03 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý.

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 794 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực thuế là 235 thủ tục hành chính; lĩnh vực hải quan là 225 thủ tục hành chính; lĩnh vực Kho bạc Nhà nước là 11 thủ tục hành chính; lĩnh vực dự trữ là 7 thủ tục hành chính; lĩnh vực chứng khoán là 104 thủ tục hành chính; lĩnh vực tài chính chung là 212 thủ tục hành chính.

Trên cơ sở Quyết định công bố, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục

Cùng với rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và đảm bảo hiệu quả. Lũy kế từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/6/2023, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã tiếp nhận 554 hồ sơ thủ tục hành chính và đã thực hiện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 372 hồ sơ, đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 182 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Đồng thời, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã thực hiện số hóa 554 hồ sơ tiếp nhận và kết quả 372 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc Bộ (đạt tỷ lệ 100%). Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Để đẩy mạnh công tác này, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ. Đồng thời, triển khai áp dụng bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Song song với đó, Bộ Tài chính cũng tiếp tục thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính trong quá trình thực thi; thẩm định, thẩm tra chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính tại dự thảo văn ban quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tích hợp, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

Có thể nói, Bộ Tài chính đã rất quyết liệt trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Theo chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (PAR Index) của các bộ, ngành, địa phương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 3 trong khối các bộ ngành. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về PAR Index.