Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo luật thuế đối với tài sản là nhà, đất

Trần Huyền

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Bộ chưa xây dựng dự thảo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1779/BTC-CST và Công văn số 1804/BTC-CST ngày 24/2/2022 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tại các công văn trên, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức về đề cương tổng kết thi hành các chính sách thu liên quan đến bất động sản. Đề cương có đánh giá tổng quan và cụ thể về những kết quả đã đạt được của các chính sách; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và các đề xuất.

Trong đó, có đề xuất sửa đổi nội dung cụ thể tại Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng như bổ sung nội dung mới cần quy định tại Luật bao gồm nội dung đề xuất có gộp hai luật thuế này hay không; bổ sung đánh thuế đối với nhà, nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản hay bất động sản (nếu có).

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. 

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, ngày 05/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kế hoạch đã nêu nhiệm vụ “Tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết”.

Triển khai Kế hoạch trên, ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 30/12/2022.