Bộ Tài chính: Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn

PV. (t/h)

Theo Bộ Tài chính, lũy kế từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/6/2023, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã thực hiện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 372 hồ sơ, đảm bảo 100% đúng hạn

Việc cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
Việc cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/6/2023, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã tiếp nhận 554 hồ sơ thủ tục hành chính và đã thực hiện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 372 hồ sơ, đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 182 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Như vậy, cùng với nỗ lực rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã thực hiện số hóa 554 hồ sơ tiếp nhận và kết quả 372 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc Bộ (đạt tỷ lệ 100%).

Theo Bộ Tài chính, việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.