Bộ Tài chính đề xuất công khai báo cáo tài chính nhà nước trên mạng

PV.

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về Báo cáo tài chính nhà nước. Trong đó có nội dung đáng chú ý là công khai báo cáo tài chính nhà nước trên mạng internet về các thông tin chủ yếu liên quan đến tài sản, công nợ, nguồn vốn, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ của Nhà nước.

Bộ Tài chính đề xuất công khai báo cáo tài chính nhà nước trên mạng.
Bộ Tài chính đề xuất công khai báo cáo tài chính nhà nước trên mạng.

Bộ Tài chính khẳng định, việc công khai báo cáo tài chính nhà nước là rất quan trọng, góp phần cung cấp thông tin kinh tế, tài chính làm căn cứ để phân tích khả năng tài chính Nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương. Đồng thời, giúp đánh giá hiệu quả chi tiêu công và hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về kinh tế, tài chính, ngân sách.

Bên cạnh đó, công khai báo cáo tài chính nhà nước còn đáp ứng được nhu cầu thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình tài chính nhà nước đối với các nước và các tổ chức quốc tế trong quá trình đàm phán các chương trình tài trợ cho Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết, ở các quốc gia trên thế giới hiện nay, toàn bộ thông tin trên báo cáo tài chính Chính phủ được công khai trên các ấn phẩm và mạng internet. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam mới chỉ đang bắt đầu triển khai thực hiện. Bởi vậy, Dự thảo đề xuất công khai các thông tin chủ yếu trong báo cáo tài chính nhà nước liên quan đến tài sản, công nợ, nguồn vốn, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ của Nhà nước.

Theo Dự thảo, UBND tỉnh sẽ công khai các thông tin gồm: tình hình tài sản nhà nước; nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính nhà nước và thuyết minh cụ thể một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Bộ Tài chính thực hiện công khai các thông tin về tình hình tài sản nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai báo cáo tài chính nhà nước qua phát hành ấn phẩm các thông tin chủ yếu trong báo cáo tài chính nhà nước và đăng tải các thông tin chủ yếu trong báo cáo tài chính nhà nước, thuyết minh cụ thể một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, Kho bạc Nhà nước lập báo báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Sau đó, Chính phủ báo cáo Quốc hội chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

Thời hạn công khai đối với báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh là 15 ngày kể từ khi bản báo cáo được trình bày trước Hội đồng nhân dân tỉnh và đối với báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc là 30 ngày kể từ báo cáo được trình bày trước Quốc hội.