Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025

D.Bùi (T/h)

Bộ Tài chính cho biết vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) sau khi đã lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân và tiến hành thẩm định theo quy định. Chính phủ đã nghiên cứu ý kiến đóng góp, đã giải trình, tiếp thu và hoàn chỉnh dự án nghị quyết. Dự thảo nghị quyết được lấy ý kiến lần nữa trước khi trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến ngày 31/12/2025 thì số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.
Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến ngày 31/12/2025 thì số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Miễn thuế SDĐNN là chính sách nhân văn

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc miễn thuế SDĐNN trong thời gian qua mặc dù làm giảm thu NSNN, nhưng đây là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính sách nhân văn này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa, giảm bớt khó khăn cho người nông dân. Việc quy định miễn thuế SDĐNN không gây xung đột, vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO. 

Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến ngày 31/12/2025 thì số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Do đó, để tiếp tục thực hiện kết quả đạt được của việc miễn thuế SDĐNN, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tiếp tục khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích kinh tế trang trại; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, chính sách tiếp tục hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và vẫn đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế SDĐNN để kéo dài thời gian thực hiện miễn thuế SDĐNN theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31/12/2025.

Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân

Theo quy định hiện hành thì chính sách thuế SDĐNN đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội. Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế SDĐNN.

Qua 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã mang lại những kết quả quan trọng. Đây là chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, tạo việc làm cho khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nông dân có điều kiện tăng tích lũy vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao hơn. Người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, giai đoạn từ 2003-2010 theo Nghị quyết số 15/2003/QH11, tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế bình quân là hơn 6,4 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân là hơn 11 triệu người nộp thuế/năm. Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm bình quân khoảng hơn 6 triệu ha/năm. Số đối tượng được miễn, giảm là hơn 10 triệu người nộp thuế/năm. Số thuế miễn, giảm bình quân là 3.268,5 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn từ 2011-2016 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế là hơn 7 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm khoảng hơn 7 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng được miễn, giảm bình quân là hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng số thuế miễn, giảm là 6.308,3 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn từ 2017-2018 theo Nghị quyết số 28/2016/QH14, số diện tích miễn thuế, đối tượng chịu thuế tăng và số miễn, giảm cũng đã tăng lên so với các giai đoạn trước. Tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế bình quân là hơn 8 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân là hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng số thuế miễn, giảm bình quân là 7.438,5 tỷ đồng/năm.

Như vậy, tổng số thuế SDĐNN được miễn, giảm giai đoạn từ 2003-2018 là khoảng 17 nghìn tỷ đồng.