Bộ Tài chính hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022-2025

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 951/BTC-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2022-2025.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2022-2025, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa các TTHC có liên quan đối với các đơn vị.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu các dấu hiệu nhận biết của TTHC thuộc đối tượng rà soát của kế hoạch để tổ chức thực hiện. Các Vụ, Cục và Tổng cục thuộc Bộ thống kê, rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Trong đó, Vụ Ngân sách nhà nước và Cục Quản lý công sản thống kê, rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực trọng tâm ưu tiên; các đơn vị còn lại thống kê, rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước không thuộc lĩnh vực trọng tâm ưu tiên.

Các Vụ, Cục và Tổng cục thuộc Bộ thống kê, rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ của Bộ Tài chính. Các đơn vị thuộc Tổng cục thống kê, rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ của các Tổng cục.

Theo hướng dẫn, TTHC thuộc đối tượng rà soát của kế hoạch là các TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước; TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ hoặc TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc Tổng cục được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết công việc cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị thuộc cơ quan hành chính nhà nước hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Dấu hiệu nhận biết là các TTHC được quy định trong văn bản (văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính) do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; Được quy định dưới dạng hành động để giải quyết công việc cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước; Quy định TTHC xuất phát từ yêu cầu cụ thể và nhằm mục tiêu giải quyết công việc cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tại phụ lục của Công văn, Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn cụ thể về thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; TTHC nội bộ của Bộ Tài chính; TTHC nội bộ của các Tổng cục; Biểu mẫu thống kê TTHC thuộc đối tượng rà soát của Kế hoạch; Mẫu Quyết định công bố TTHC trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ...