Bộ Tài chính phân công triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Trần Huyền

Tại Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể các đơn vị chủ trì, phối hợp trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 12/1/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 33/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài chính.

Trong nhiệm vụ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Bộ Tài chính giao Vụ NSNN, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý giá, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát, thị trường thế giới, trong nước, kịp thời dự báo, cảnh báo rủi ro để có đối sách phù hợp; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu, bảo đảm sự ổn dịnh của hệ thống tài chính, ngân hàng trong mọi tình huống.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ trì chỉ đạo quyết liệt quản lý thu NSNN, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; chống chuyển giá, trốn thuế, quyết liệt thu hồi nợ thuế. Vụ Chính sách thuế, Cục Quản lý giá, Tổng cục Thuế triển khai nội dung nghiên cứu tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí.

Bộ Tài chính cũng giao các đơn vị cụ thể thực hiện nhiệm vụ về siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - NSNN; điều hành chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết cắt giảm các khoản chi thường xuyên không thực sự cần thiết, cấp bách, chậm phân bổ, chậm triển khai. Đồng thời, rà soát để sớm đưa các nguồn lực chưa khai thác hiệu quả vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát chặt chẽ, an toàn, hợp lý bội chi NSNN; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, ưu tiên chi đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, thiết yếu.

Đối với nhiệm vụ triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính giao Vụ NSNN, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ 1, Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Quản lý công sản, Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai theo chức năng, nhiệm vụ.

Tại Kế hoạch, Bộ Tài chính cũng đã phân công cụ thể các đơn vị chủ trì, phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế...

Quyết định nêu rõ, các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nhiệm vụ, kế hoạch của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu;. Đồng thời, chủ động kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi đi công tác tại các Bộ, ngành, địa phương hoặc tham dự các cuộc họp liên quan theo phân công.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định này, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo phân công, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan để tể chức triển khai thực hiện, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng, hàng quý, năm.

Đối với nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.