Bộ Tài chính phát động Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

PV.

Ngày 01/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 13460/BTC-KHTC, tổ chức triển khai hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018.

Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Nguồn: Internet
Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Nguồn: Internet
Cụ thể, Bộ Tài chính phát động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 trong các đơn vị và hệ thống thuộc Bộ, từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018. 
Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 với chủ đề "Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020".
Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị và hệ thống thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.  

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, phải có sự tham gia tích cực của các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cam kết hành động phòng chống HIV/AIDS; Giao đơn vị, bộ phận chức năng của đơn vị, hệ thống thực hiện công tác giám sát để đảm bảo việc triển khai đầy đủ các nội dung hoạt động và theo đúng kế hoạch.