Bộ Tài chính quyết liệt trong phòng, chống tác hại thuốc lá

PV.

Ngày 4/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 12131/BTC-KHTC về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020 của Bộ Tài chính.

 Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 12131/BTC-KHTC ngày 4/10/2018 về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020. Nguồn: internet
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 12131/BTC-KHTC ngày 4/10/2018 về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020. Nguồn: internet

Kế hoạch số 12131/BTC-KHTC được Bộ Tài chính ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và cộng đồng về tác hại thuốc lá, và lợi ích của môi trường không khói thuốc; Tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác phòng chống tác hại của thuốc lá và các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá...

Đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào tiêu chuẩn bình xét thi đua

Tại Kế hoạch số 12131/BTC-KHTC, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Hàng năm, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chủ động tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù công việc nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-31/05) và Ngày Thế giới không thuốc lá (ngày 31/05), bám sát với chủ đề từng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Đồng thời, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị, hệ thống; Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tác hại thuốc lá của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuôc nơi công cộng và nơi làm việc, thực hiện môi trường không khói thuốc.

Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quán triệt các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và đẩy mạnh, tập trung triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến như: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc lá; Nghĩa vụ của người hút thuốc lá; Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc...; Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thuộc đơn vị.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển thuốc lá lậu

Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lực lượng phòng, chống buôn lậu kiên quyết đấu tranh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá lậu qua cửa khẩu, hai bên cánh gà, khu vực địa bàn kiểm soát hải quan; Tổ chức lực lượng, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; Xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá nghiêm trọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng (Công an, Bộ đội biên phòng, lực lượng cảnh sát biển; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố...), cần xác định trách nhiệm phụ trách địa bàn, khu vực thực hiện trách nhiệm một cách rõ ràng để trên cơ sở đó làm căn cứ phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được Chính phủ giao đối với Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống buôn lậu nói chung và các hoạt động nhập lậu, buôn lậu thuốc lá qua biên giới.