Bộ Tài chính thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thi đua góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nguồn: internet
Bộ Tài chính thi đua góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nguồn: internet

Theo kế hoạch, phong trào thi đua gồm nội dung: Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thì tập trung  chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách tài chính phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, làm cơ sở để tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư công và tài sản công.

Đồng thời, thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của cả nước và của Bộ Tài chính, coi tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi tập thể, cá nhân; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng

Các đơn vị thi đua lao động sáng tạo, đảm bảo thời hạn kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng theo đúng Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước, trong đó bao gồm các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng tại hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, thi đua tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, nguyên vật liệu, kinh phí, chung sức xây dựng các công trình công cộng; tự giác chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trên địa bàn cư trú.

Trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, quy định nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các đơn vị thi đua thực hành triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước; chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, đơn vị; xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm việc mua sắm tập trung theo quy định; các quy định về công khai, minh bạch... trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch nêu rõ, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị. Ngoài ra, thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thời gian làm việc, thời gian lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành các giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2025; Giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.

Trong giai đoạn 1, ban hành Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua trong quý I/2023; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm ở cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ trong năm 2025.

Giai đoạn 2, trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 và tiến hành tổng kết phong trào thi đua từ cấp cơ sở đến cấp ngành vào năm 2030.

Kế hoạch nêu rõ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Bộ Tài chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Căn cứ các nội dung trên và tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, các tiêu chí thi đua cụ thể về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng, hoàn thiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ.

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Bộ Tài chính nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị.