Tổng cục Hải quan:

Đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính

Hà Anh

Với sự chủ động, tích cực triển khai công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật hải quan và cải cách hành chính, 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã đạt kết quả tích cực trong công tác này, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật hải quan

Xác định được tầm quan trọng của công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, chính sách để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Có thể kể tới các chính sách đã được ban hành như: Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 phê duyệt “Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030”; Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện các dự thảo gồm: Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa quốc gia; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC; Thông tư thay thế các Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2020 và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 về xuất xứ hàng hóa...

Nhìn chung, việc tích cực xây dựng chính sách pháp luật về hải quan trong thời gian qua của Tổng cục Hải quan theo định hướng và giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, Tổng cục Hải quan cũng tập trung triển khai cải cách hành chính và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, qua đó góp phần tăng điểm số chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tài chính; triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Hải quan theo yêu cầu của Văn phòng Bộ; tổ chức đánh giá và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ xây dựng cơ chế đến nguồn nhân lực theo hướng tạo thuận lợi; tăng cường các biện pháp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. Đồng thời, triển khai vận hành Hệ thống cảnh báo chống ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Mặt khác, Tổng cục Hải quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với 5 thủ tục hành chính; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại 5 văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng dùng để khai bao ý tế và di chuyển nội địa (VNEID)...

Như vậy, việc chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật hải quan cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan hải quan trong nửa đầu năm 2022; đồng thời, giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý để hướng tới hải quan số, hải quan thông minh.