Bộ Tài chính triển khai Ngày Pháp luật Tài chính năm 2023 

Bảo Thương

Ngày Pháp luật Tài chính năm 2023 được tiến hành từ ngày 28/8/2023 đến ngày 28/9/2023; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023.

Cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan hỗ trợ doanh nghiệp.
Cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 1723/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2023.

Theo đó, trong tuần lễ từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023, toàn Ngành thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Tài chính tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi trong tuân thủ, minh bạch trong thực thi, hiệu quả trong quản lý.”

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đề ra các nội dung hoạt động trọng tâm và phân công cụ thể các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện.

 

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với đặc thù đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính tập trung soạn thảo dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) theo chương trình, kế hoạch được giao; xây dựng các văn bản, quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua thuộc trách nhiệm chủ trì soạn thảo của Bộ Tài chính.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đúng tiến độ đối với 34 Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 38 thông tư thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung vào công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan.

Đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục sau tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Cùng với đó, rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo không quy định thủ tục hành chính tại các Thông tư của Bộ Tài chính (trừ trường hợp được Luật, Nghị quyết của Quốc hội giao), không ban hành các thủ tục hành chính mới khi không cần thiết.

Toàn Ngành sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, tập trung nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước đối với 3 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, tại kế hoạch này, Bộ Tài chính cũng đưa ra các nội dung hoạt động trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...