Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

PV.

Ngày 18/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 9525/BTC-TTr yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí trong ngành Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nguồn: internet
Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nguồn: internet

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN về Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí, trong đó tập trung thực hiện 05 nội dung trọng tâm sau:

Một là, triển khai tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 10-KT/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị vê tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong PCTN, lãng phí.

Hai là, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 04- KH/BCSĐ ngày 22/02/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ba là, khẩn trương triển khai, hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được giao năm 2017 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng; tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm theo chức năng nhiệm vụ nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh, gây thất thoát tài sản của nhà nước, thua lỗ lớn.

Đồng thời, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, chuyển giá... đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra trong nội bộ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm, gây thất thoát lớn.

Văn bản nêu rõ, các cuộc thanh tra, kiểm tra cần kết luận rõ nguyên nhân của sai phạm, nhất là các trường hợp có thất thoát lớn, tham nhũng, tiêu cực hoặc có sơ hở, bất cập về cơ chế chính sách dẫn đến thất thoát, thua lỗ lớn; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân- chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản; phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở bất cập trong quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, tẩu tán tài sản.

Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm hoặc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng thì phải kịp thời chuyển đến Cơ quan Điều tra để tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân để kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác PCTN, lãng phí, tiếp công dân, giải quyêt khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị thuộc, trực thuộc. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý sau thanh tra. Tập trung xử lý, thu vào ngân sách nhà nước những khoản phải thu, nộp đã được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm hoàn thành có chất lượng, hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017.

Trong đó, ưu tiên hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, lãng phí gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyền truyền PCTN; kịp thời chỉ  dạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí, kết quả công tác PCTN, lãng phí, nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

Năm là, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện vào Báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng quý, gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) để tổng họp, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.