Các bộ, ngành triển khai nhiều hoạt động thi đua khen thưởng thiết thực

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 18/3/2013, khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp với 9 đơn vị thành viên (Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương - Vương Văn Đỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên viên trong Khối.

Báo cáo về công tác hoạt động năm 2012, Phó Vụ trưởng Vụ TĐKT Ngân hàng Nhà nước - Tạ Quốc Hùng cho biết, công tác thi đua tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị trong Khối nên các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung như “phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 – 2015)”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Căn cứ nội dung các phong trào thi đua này, các Bộ, ngành đã cụ thể hoá thành phong trào thi đua của đơn vị mình như: phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Quốc hôi, các cơ quan của Quốc hội” của Văn phòng Quốc hội; phong trào thi đua “Tăng cường đoàn kết, đề cao trách nhiệm không ngừng đổi mới, xây dựng Văn phòng Chính phủ chuyên nghiệp, kỷ cương, tận tuỵ, trí tuệ, kịp thời phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày một tốt hơn” của Văn phòng Chính phủ; phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã” của Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Phong trào thi đua “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện kỷ cương, chất lượng, an toàn, hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức tín dụng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2012” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Qua thực hiện phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành khen thưởng với các danh hiệu Anh hùng lao động; Huân chương các loại, các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua của Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Nhà giáo nhân dân, ưu tú… Ngoài ra, hoạt động Khối tiếp tục được duy trì thường xuyên, nề nếp.

Trong năm 2012, Khối đã tổ chức nhiều hoạt động tập thể với sự tham gia tương đối đầy đủ của 9 thành viên trong khối như: tổ chức gặp mặt các thành viên để thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Khối; tổ chức hội thảo đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; tổ chức giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong Khối… Qua đó, nhiều vướng mắc trong công tác TĐKT đã được đề cập, trao đổi, đặc biệt là những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, củng cố mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong Khối.

Báo cáo cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013 với một số nội dung cụ thể: Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao trong năm 2013 nhằm hoàn thành chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước; đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể trong sạch vững mạnh; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tích cực hưởng ứng nội dung thi đua giai đoạn 2011 – 2015 đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động để chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chủ động phát động và duy trì các phong trào thi đua trong từng đơn vị, gắn các phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những việc khó còn tồn đọng phải giải quyết. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2013; tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác TĐKT theo đúng quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác TĐKT; Tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời nêu gương, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các bộ, ngành triển khai nhiều hoạt động thi đua khen thưởng thiết thực - Ảnh 1

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã cùng nhau thảo luận về kết quả cũng như phương hướng nhiệm vụ được đưa ra tại báo cáo. Các ý kiến tham gia hầu hết đều cho rằng các hoạt động thi đua trong Khối không phải là hình thức, đều mang lại hiệu quả cao và có ý nghĩa thiết thực. Qua các hoạt động thi đua của Khối, các đơn vị đã gắn bó nhiều hơn, học hỏi lẫn nhau, từ đó góp phần hoàn thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu thi đua trong năm 2013, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã triển khai Ký kết giao ước thi đua, qua đó thể hiện sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu thi đua mà Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đề ra.

Cũng tại Hội nghị, các bộ, ngành bầu ra Trưởng Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2013 là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được bầu làm Phó Khối.