Các Cục Thuế phải kịp thời báo cáo tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng

Thùy Linh

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo yêu cầu trước 16 giờ các ngày thứ sáu hàng tuần.

Các Cục Thuế kịp thời báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT.
Các Cục Thuế kịp thời báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 2426/TCT-KK yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác hoàn thuế GTGT tại Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 trước 16 giờ các ngày thứ Sáu hàng tuần. 

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn. Thông tin cụ thể về thời gian thực hiện, nội dung đối thoại và kết quả giải quyết hoàn thuế của người nộp thuế tham gia đối thoại (hồ sơ đề nghị hoàn, số tiền đề nghị hoàn, số tiền đã được giải quyết hoàn thuế, số tiền chưa được giải quyết hoàn thuế, thời gian dự kiến hoàn thuế cho doanh nghiệp).

Các Cục Thuế cũng phải báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT, công tác quản lý hoàn thuế GTGT và các đề xuất, kiến nghị.

Tổng cục Thuế yêu cầu, đối với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận, đang giải quyết hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế có thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay đã trên 40 ngày, Cục trưởng Cục Thuế giao cho bộ phận đầu mối phối hợp và làm việc trực tiếp với các Phòng Thanh tra - Kiểm tra và các chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết hồ sơ hoàn thuế để làm rõ nội dung tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Đồng thời, định kỳ theo thời hạn nêu tại Công văn này, báo cáo về Tổng cục Thuế tình trạng giải quyết của các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm.