Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hạn chế yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp

Đức Mạnh

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và trách nhiệm thực hiện đúng quy định về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 8674/BTC-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg về đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và Công điện số 644/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện TTHC; đề xuất các giải pháp ngăn chặn tình trạng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp gây khó khăn, phát sinh chi phí cho người dân (nếu có), gửi về Văn phòng Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2023.

Đồng thời, Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định TTHC trong đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó, chỉ ban hành TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thật sự cần thiết, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ thấp.

Các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ về rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 2475/QĐ-BTC ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đúng tiến độ quy định; đảm bảo mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị công bố, công khai kịp thời, đầy đủ và chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC ngày 13/9/2022, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đảm bảo 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính.

Các đơn vị giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ và Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu về tiến độ xử lý, yêu cầu bổ sung, phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính.

Ngoài ra, liên quan đến cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, Lãnh đạo Bộ đề nghị, đối với các dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến cho tổ chức cá nhân, các đơn vị rà soát, nghiên cứu đề xuất giữ nguyên hoặc xây dựng dịch vụ công trực tuyến kèm theo lộ trình sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gửi Văn phòng Bộ và Cục Tin học và Thống kê Tài chính trước ngày 31/8/2023.

Đối với các dịch vụ công trực tuyến một phần tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung tái cấu trúc quy trình hoặc nâng cấp dịch vụ công toàn phần kèm theo lộ trình sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gửi về Văn phòng Bộ và Cục Tin học Thống kê Tài chính trước ngày 31/8/2023...