Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm trong kinh doanh

PV.

Luật Cạnh tranh được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 đã quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm trong kinh doanh.

Nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm trong kinh doanh. Nguồn: internet
Nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm trong kinh doanh. Nguồn: internet
Theo đó, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm trong kinh doanh bao gồm:
Một là, xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới hình thức: Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Hai là, ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó.

Ba là, cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Bốn là, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó.

Năm là, lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức: Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác; So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

Sáu là, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Bảy là, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác.