Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

PV.

Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc (Cần Thơ) hỏi: chi phí lãi vay mà cá nhân là chủ doanh nghiệp vay sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đã trả cho tổ chức tín dụng có được xem là chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về vấn đề trên:

Theo quy định tại Khoản 1; Điểm e, Điểm k, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản chi sau: ...

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật…

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hau mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: ...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 5, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, một số trường hợp về khoản chi không được trừ được quy định như sau: ...

e) Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu, theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp; lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị tài sản; lãi vay vốn để triển khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí;

k) Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ một số trường hợp đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;".