Các quyền cơ bản của nhà đầu tư

Công ty luật PLF

(Tài chính) Theo quy định của pháp luật, các nhà đầu tư tại Việt Nam, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, được nhà nước Việt Nam đảm bảo các quyền cơ bản.

Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: plf.vn

1. Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh

- Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án phù hợp với quy định hiện hành và quy hoạch của từng địa phương.

- Đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề; thành lập doanh nghiệp; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.

- Đối với các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư có quyền tự chủ nếu đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định

2. Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn vốn

- Bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ sử dụng đất đai và tài nguyên

-  Thuê mua thiết bị, máy móc trong và ngoài nước;

3. Quyền thuê, sử dụng lao động

- Thuê lao động trong nước; thuê lao động nước ngoài làm công việc quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia theo nhu cầu phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quy định về tiền lương của người lao động phù hợp với mức lương tối thiểu theo pháp luật lao động

4. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư

- Trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu và hàng hoá; trực tiếp xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.

- Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của mình.

- Thực hiện hoạt động gia công, gia công lại sản phẩm; đặt gia công - gia công lại trong nước, đặt gia công ở nước ngoài.

5. Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư, tuy nhiên nhà đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện trong một số trường hợp pháp luật có quy định

6. Quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Nhà đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phù hợp với các điều kiện theo quy định của pháp luật.

7. Các quyền khác

- Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật

- Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công theo nguyên tắc không phân biệt đối xử

- Tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư; các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân, của từng khu vực kinh tế và các thông tin kinh tế - xã hội có liên quan đến hoạt động đầu tư; góp ý về pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư.

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư.