Cải cách hành chính ở Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Theo thainguyen.gov.vn

(Tài chính) Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã nghiêm túc triển khai các nội dung, chương trình trong kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), từng bước thực hiện công khai minh bạch trong mọi hoạt động nghiệp vụ.

Cán bộ công chức KBNN Thái Nguyên hướng dẫn thủ tục hành chính cho khách hàng đến giao dịch. Nguồn: thainguyen.gov.vn
Cán bộ công chức KBNN Thái Nguyên hướng dẫn thủ tục hành chính cho khách hàng đến giao dịch. Nguồn: thainguyen.gov.vn

Ngày 22/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Ngày 9/02/2006, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-KBNN về triển khai Kế hoạch CCHC giai đoạn 2006-2010 trong hệ thống KBNN với mục tiêu "Duy trì ổn định, hoàn thiện chức năng, hiện đại hoá công nghệ, phát triển nguồn nhân lực" làm định hướng và đảm bảo mục tiêu, yêu cầu CCHC của hệ thống KBNN đến năm 2020 là xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử.

Là đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, KBNN Thái Nguyên luôn bám sát chỉ đạo của KBNN và của cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức triển khai công tác chỉ đạo điều hành tại đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian qua, KBNN Thái Nguyên đã nghiêm túc triển khai các nội dung, chương trình trong kế hoạch CCHC do KBNN, UBND tỉnh chỉ đạo. Từng bước thực hiện công khai minh bạch trong mọi hoạt động nghiệp vụ như: Niêm yết công khai tại trụ sở nội quy tiếp dân, bộ thủ tục hành chính bao gồm 28 lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ được Bộ Tài chính phê duyệt; quy trình giao dịch một cửa… để khách hàng thuận tiện trong việc tra cứu và thực hiện; tiến hành rà soát toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, các quy định về việc luân chuyển, giao nhận hồ sơ trong nội bộ đơn vị; thời gian giải quyết công việc của các bộ phận nghiệp vụ bảo đảm tập trung nhanh mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN); kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo đúng chế độ, đúng quy trình và đúng thời hạn quy định.

KBNN Thái Nguyên cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức thu NSNN, tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, góp phần vào việc tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với thông lệ quốc tế; phối hợp với Sở Tài chính Thái Nguyên tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai cam kết chi NSNN cho hơn 800 khách hàng đại diện cho các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN (bao gồm đơn vị dự toán và các chủ đầu tư) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Xác định công tác cán bộ là nhân tố quyết định tới chất lượng và hiệu quả của công tác CCHC, trong những năm qua, KBNN Thái Nguyên thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và theo đúng trình độ năng lực của từng cán bộ công chức; đánh giá phân loại công chức và đảm bảo chính sách đối với công chức. KBNN Thái Nguyên đã bố trí, sắp xếp, phân công công việc hợp lý, để tạo điều kiện về thời gian cho công chức tham gia các khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ; các lớp tập huấn về văn minh văn  hoá công sở do ngành và địa phương tổ chức; chấn chỉnh và đổi mới phong cách làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, văn minh, lịch sự cho đội ngũ công chức nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến giao dịch.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyênt iếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong toàn đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt 9 tiêu thức "Văn minh, văn hoá nghề Kho bạc", 5 tiêu chuẩn cần "Xây" và 5 tiêu chuẩn cần "Chống" đối với cán bộ công chức do Tổng Giám đốc KBNN ban hành.

Trong tổng số 207 biên chế hiện nay của KBNN Thái Nguyên, 100% công chức được đào tạo về trình độ tin học có khả năng sử dụng và vận hành thành thạo các chương trình ứng dụng trên máy tính, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao và triển khai thành công các đề án trong lộ trình kế hoạch cải cách và hiện đại hóa ngành Kho bạc đến năm 2020.

Kể từ ngày 01/9/2012, KBNN Thái Nguyên đã chính thức áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc TABMIS, nằm trong Dự án cải cách quản lý tài chính công của Bộ Tài chính. Việc triển khai thành công dự án này đã nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách, giúp cho các cơ quan có liên quan và các cấp chính quyền địa phương cập nhật thông tin, tình hình thực hiện ngân sách nhanh chóng, chính xác điều hành và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.