Cấm xuất cảnh với cá nhân nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ về những tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày thì chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cũng theo Bộ Tài chính, sẽ không áp dụng quy định chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp các tổ chức sản xuất kinh doanh, cá nhân còn nợ tiền thuế nếu có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác tại các tổ chức tín dụng và được tổ chức tín dụng bảo lãnh để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định về việc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Bộ Tài chính quy định cụ thể các trường hợp công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh, người nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gồm: Người đại diện theo pháp luật của các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp nhà nước), Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty cổ phần), Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân được Điều lệ của pháp nhân hoặc quyết định thành lập pháp nhân quy định là người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế). Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và Cá nhân khác chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tiền thuếlà các khoản thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc NSNN theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu thuộc NSNN theo quy định của Luật Đất đai do cơ quan Thuế quản lý thu; các khoản thu khác thuộc NSNN, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài không quá 3 năm kể từ ngày ban hành văn bản tạm hoãn xuất cảnh và được gia hạn cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có quyền quyết định các trường hợp chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh; gia hạn, giải toả các quyết định chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.