Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?

PV.

Ban Quản lý dự án của đơn vị bà Hà Thị Thu Thủy (Hà Nội) thuộc nhóm I, được thành lập theo hình thức kiêm nhiệm, cùng lúc quản lý 2 dự án. Bà Thủy hỏi, các thành viên của Ban Quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính cho biết, Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định:

“Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một Ban Quản lý dự án được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó”.

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính trả lời vướng mắc của bà Hà Thị Thu Thủy như sau: cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một Ban Quản lý dự án chỉ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của 2 dự án tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.