Thông tư 77/2017/TT-BTC:

Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước


Ngày 28/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Theo Thông tư, thời điểm chốt số liệu báo cáo tài chính tháng, năm là ngày 05 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ); quy định hiện hành tại Thông tư 08/2013/TT-BTC là ngày 10 của tháng tiếp theo.
Thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm được chia làm 2 giai đoạn:
- Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm sau (lấy theo ngày kết sổ); quy định hiện hành tại Thông tư 08/2013 là lấy đến hết ngày 15/3 năm sau.
- Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau (lấy theo ngày kết sổ).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2017 và thay thế cho Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 77/2017/TT-BTC.