Chi phí bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định nào?

Theo thuvienphapluat.vn

Từ ngày 01/5/2017 những quy định về chi phí bảo trì công trình xây dựng được thực hiện theo Thông tư 03/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 16/3/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, các loại chi phí bảo trì công trình xây dựng gồm có:

- Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có);

- Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm (Lập kế hoạch bảo trì công trình, kiểm tra công trình định kỳ; bảo dưỡng công trình; lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng).

- Chi phí sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất;

- Chi phí kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có);

- Chi phí quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có);

- Chi phí đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình;

- Các chi phí cần thiết khác có liên quan.

Như vậy, sẽ bổ sung chi phí đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác sử dụng vào các loại chi phí bảo trì công trình xây dựng.