VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đảm bảo kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

Ngân sách trung ương đảm bảo, hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia

Đảm bảo kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Đầu ra bền vững cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Khôi phục sản xuất nông nghiệp: Nhiều thách thức và sự quyết tâm

Hoàn thiện chính sách về vốn cho chuyển đổi nông nghiệp số, phát triển ngành nông nghiệp bền vững

Dự thảo Thông tư nêu rõ, nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm: Nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên và nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án phát triển sản xuất giống theo Quyết định này.

Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên (chi các hoạt động kinh tế) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước như sau: Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và tổ chức thực hiện; Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất giống do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý và tổ chức thực hiện.

Dự thảo nêu rõ, ngân sách trung ương đảm bảo tối đa 100% kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện, căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể như sau: Mua bản quyền giống mới từ nước ngoài; nhập nội hạt giống bố mẹ để sản xuất hạt lai Fl; nhập nội giống bố mẹ những giống trong nước chưa có đối với giống vật nuôi và giống thủy sản; chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống để cung cấp vật liệu nhân giống do các đơn vị thực hiện...

Bên cạnh đó, ngân sách trung ương hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành khác quản lý và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

- Đối với lĩnh vực trồng trọt: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc trong nước; sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1; hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất hạt lai Fl, chi phí sản xuất cây giống từ vườn cây đầu dòng.

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Hỗ trợ tối đa 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ.

- Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô.

- Đối với lĩnh vực thủy sản: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống bố mẹ.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM