Cơ quan thuế được quyền ấn định giá chuyển nhượng

Theo baochinhphu.vn

Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT- BTC, trường hợp giá chuyển nhượng chứng khoán không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bà Đinh Thị Bích Thảo (TP. Hồ Chí Minh) nắm giữ 2% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc và muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của bà cho cá nhân khác. Bà Thảo hỏi, việc chuyển nhượng cổ phần thấp hơn giá gốc có được phép thực hiện hay không?

Hai bên thỏa thuận bên mua chịu trách nhiệm nộp thuế đối với các loại thuế, phí mà theo quy định là bên bán (bà Thảo) phải nộp thì có hợp lý không? Sau này, bà Thảo có bị truy thu thuế đối với việc chuyển nhượng cổ phần này không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 2 quy định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

"b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp".

Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 25 quy định khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

"Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải khấu trừ thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Cụ thể việc khấu trừ thuế được thực hiện như sau:

đ.1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:...

đ.2) Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:

đ.2.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán:

Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

đ.2.2) Đối với chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông:

Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty chứng khoán khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán".

Cách tính thuế với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn, sửa đổi về thuế TNCN:

Tại Điều 16 sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

"a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

b) Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%".

Tại Khoản 6, Điều 21 bổ sung, sửa đổi Khoản 5, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC  đã hướng dẫn cụ thể về khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Trường hợp bà Thảo là cổ đông cá nhân trong Công ty cổ phần Sinh thái Văn hoá Vĩnh Lộc có phát sinh chuyển nhượng cổ phần thì khi chuyển nhượng bà Thảo phải kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán bằng (=) giá chuyển nhượng chứng khoán nhân (x) thuế suất 0,1 %) không phải quyết toán (bên nhận chuyển nhượng chứng khoán không có trách nhiệm kê khai thay bà).

Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT- BTC, trường hợp giá chuyển nhượng chứng khoán không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.