Quyết định 2664/QĐ-BTC:

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017


Ngày 15/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2664/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Căn cứ Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân, Bộ Tài chính công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2664/QĐ-BTC.