Công tác quản lý, sắp xếp xe ô tô công ngày càng hiệu quả

PV.

Với mục tiêu hướng tới quản lý, sử dụng ô tô công theo cơ chế thị trường, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp xe ô tô công ngày càng hiệu quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quản lý xe công gắn với chủ trương tiết kiệm, hiệu quả

Vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả xe ô tô công được Bộ Tài chính quan tâm trong nhiều năm nay để thực hiện chủ trương thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Số liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước (TSNN) cho thấy, đến nay, cả nước có 36.897 xe ô tô công đang được sử dụng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (chưa bao gồm xe của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp Nhà nước), với tổng nguyên giá gần 20 nghìn tỷ đồng, giá trị còn lại khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Trong đó, xe phục vụ chức danh chiếm 2,36%; xe phục vụ công tác chung chiếm 66,29%; xe chuyên dùng chiếm 31,34% tổng số xe.

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, trong 4 năm trở lại đây, theo Nghị quyết của Chính phủ các cơ quan, đơn vị hầu như không mua sắm xe mới để phục vụ công tác chung. Số lượng xe công được mua mới chủ yếu là xe ô tô chuyên dùng như xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chở tiền và xe trang bị cho các đơn vị mới được thành lập mà không có xe để điều chuyển.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc triển khai thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg từ năm 2007 đến nay đã được các bộ, ngành địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công đã cơ bản được thực hiện nề nếp, tiết kiệm và hiệu quả đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung

Thực hiện chủ trương, chính sách của Quyết định số 32/2015/QĐ- TTg (QĐ 32) quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2015/TT- BTC ngày 15/10/2015 hướng dẫn một số điều của Quyết định này.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức gửi về Bộ Tài chính.

Để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, sắp xếp và xử lý xê ô tô phục vụ công tác chung đúng với thời hạn quy định về sắp xếp, xử lý, Bộ Tài chính đã đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng quy định là trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày QĐ32 có hiệu lực phải thực hiện báo cáo.

Bên cạnh đó, trong báo cáo phải thể hiện rõ được tổng số xe hiện có của đơn vị quản lý tại thời điểm ngày 21/9/2015 (ngày QĐ32 có hiệu lực) gồm: xe phục vụ chức danh; xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng.

Về tình hình thực hiện sắp xếp lại phải báo cáo rõ tổng số xe ô tô điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trong nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Tổng số xe điều chuyển cho các bộ, ngành, địa phương khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Tổng số xe tiếp nhận từ các bộ, ngành, địa phương khác cũng như tổng số xe đã thực hiện thanh lý từ ngày 21/9/2015 đến ngày báo cáo (nếu có).

Ngoài việc báo cáo, các đơn vị phải có đề xuất, kiến nghị việc xử lý số xe ô tô dôi dư theo tiêu chuẩn, định mức; đề xuất nhu cầu trang bị trong trường hợp sau khi sắp xếp lại còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có).

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ số liệu số lượng xe ô tô trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước sau khi sắp xếp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính thực hiện rà soát, đối chiếu và làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý, trong quá trình rà soát, sắp xếp lại, các bộ, ngành, địa phương không thực hiện chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung sang nhóm xe ô tô chuyên dùng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn, định mức và quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích để tránh tình trạng sử dụng xe không đúng mục đích (như phục vụ chức danh, phục vụ công tác chung).