Cục Thuế TP. Hà Nội nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Việt Dũng

Ngày 20/02/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, rà soát, đánh giá các rủi ro trong quản lý thuế và cách thức ngăn ngừa, xử lý với các chi cục Thuế quận, huyện, thị xã và khu vực và một số phòng ban chức năng.

Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, rà soát, đánh giá các rủi ro trong quản lý thuế và cách thức ngăn ngừa, xử lý.
Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, rà soát, đánh giá các rủi ro trong quản lý thuế và cách thức ngăn ngừa, xử lý.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cục trưởng Mai Sơn khẳng định, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Cục và được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị cao và bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Rà soát, đánh giá các rủi ro và cách thức ngăn ngừa, xử lý của Trung ương, của Thành phố, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tới tất cả các đơn vị trực thuộc theo từng nội dung chỉ đạo.

Hệ thống thuế trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị.  Bên cạnh đó, các đơn vị đều tổ chức cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị ký Cam kết “Không vi phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng”...

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế nhận định, tham nhũng, tiêu cực thời gian tới còn diễn phức tạp, khó lường, do vậy, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết của Đảng và những quy định pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung tăng cường chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 14/02/2023 vừa qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, rà soát, đánh giá các rủi ro trong quản lý thuế và cách thức ngăn ngừa, xử lý với các đơn vị thuộc khối Văn phòng Cục Thuế. Sự kiện này phần nào cho thấy công tác này được các cấp Đảng bộ, Lãnh đạo Cục và cán bộ, công chức Cục Thuế Thủ đô đặc biệt quan tâm và chú trọng.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn coi công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế trên địa bàn thường xuyên đăng tải công khai văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, các văn bản Luật và các văn bản hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế. Điển hình như: Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực...

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ hàng năm; Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” để đội ngũ cán bộ, công chức Cục Thuế Thủ đô được nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về công tác này. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí để phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm… 

 

Mới đây, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế các địa phương thành lập các Tổ kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Việc kiểm tra đột xuất công vụ tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ theo quy định. Song song với đó, các Cục Thuế tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ vào Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ và phòng chống tham nhũng định kỳ hàng quý, hàng năm...