Cục Thuế TP. Hà Nội phố biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế

Việt Dũng

Ngày 17/02/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để phố biến, quán triệt việc triển khai chiến lược, chương trình hành động và kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến toàn thể lãnh đạo, công chức của Cục Thuế và các Chi cục Thuế. Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn cho biết, đơn vị đã sớm thực hiện các giải pháp triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt; đồng thời, triển khai Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban cũng như các chi cục Thuế căn cứ nội dung của Chiến lược, chủ động nghiện cứu và đề xuất nội dung thực hiện các Đề án triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.
Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị lần này nhằm giúp cán bộ, công chức của đơn vị hiểu rõ hơn về chiến lược, chương trình hành động và kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Qua đó, có thể tham mưu, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Cục các nội dung cần triển khai thực hiện, đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch được Bộ Tài chính phê duyệt. 

Cục trưởng Mai Sơn yêu cầu đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung lắng nghe và trao đổi với giảng viên để nắm vững nội dung còn vướng mắc. Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng đề nghị Cục Thuế cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến lược cải cách, Chương trình hành động và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn  đơn vị biết và thực hiện. Qua đó, phát huy được tinh thần sáng tạo và chủ động của công chức, người lao động để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể mà Chiến lược đề ra.

Trong thời gian tới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Thuế nhằm bám sát tiến độ triển khai, đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch được Bộ Tài chính phê duyệt.

Hội nghị đã được nghe bà Lê Thị Chinh – Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) đã phổ biến, quán triệt các nội dung Chiến lược, Chương trình hành động và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 của Bộ Tài chính.

Phó Trưởng ban cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) Lê Thị Chinh phát biểu tại Hội nghị.
Phó Trưởng ban cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) Lê Thị Chinh phát biểu tại Hội nghị.

Theo bà Lê Thị Chinh, ngày 23/04/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số  508/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Đây là văn bản pháp lý quan trọng là kim chỉ nam để ngành Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hệ thống thuế hướng tới đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Chiến lược đã đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đồng thời, bảo đảm tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng giữa thuế gián thu và thuế trực thu ở mức hợp lý, khai thác tốt thuế, phí và lệ phí thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước...

Phó Trưởng ban cải cách và hiện đại hóa cũng cho biết, trong thời gian tới, song song cải cách chính sách thuế, ngành Thuế sẽ tiếp tục xây dựng cơ quan thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp...