Cục Thuế TP. Hà Nội:

Tìm giải pháp ngăn ngừa, xử lý tiêu cực trong quản lý thuế

PV

Chiều ngày 14/02/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, rà soát, đánh giá các rủi ro trong quản lý thuế và bàn các giải pháp ngăn ngừa, xử lý.

Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị đã được nghe đánh giá và thực tiễn triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cục Thuế TP. Hà Nội trong thời gian qua.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn xác định đây là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng văn hóa liêm chính, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hằng năm, Cục Thuế TP. Hà Nội nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai  đối với từng chuyên đề, nội dung; đồng thời, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị ký Cam kết  “Không vi phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng”.

Cục Thuế Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tới tất cả các đơn vị trực thuộc theo từng nội dung chỉ đạo. 

Việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước, của Trung ương, của Thành phố, của Ngành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực... đã tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, đảng viên, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị.

Trong những năm qua, Cục Thuế TP. Hà Nội và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các biện pháp, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

Cục Thuế Thành phố yêu cầu Văn phòng, các Phòng, các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị; Coi công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo và các đơn vị đã thảo luận về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng có thể xảy ra; các chế tài xử lý hành vi tham nhũng theo quy định; các yếu tố rủi ro trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ, trong quản lý thuế; bàn giải pháp tăng cường quản lý thuế...

Hội nghị đã được nghe và thảo luận về một số vụ việc nóng gần đây về hành vi tham nhũng đã bị xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức ngoài Ngành đang được dư luận, xã hội quan tâm; Qua đó đưa ra cảnh báo đối với cán bộ, công chức thuế, nhất là các bộ phận, lĩnh vực được đánh giá là nhạy cảm như thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn yêu cầu cơ quan thuế trên dịa bàn Thành phố tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của TP. Hà Nội, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Theo đó, mỗi các bộ, công chức thuế cần nêu cao ý thức về phòng, chống tham nhũng, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, tuân thủ quy chế, quy trình công tác, nội quy, quy chế cơ quan; Thực hiện đúng các thủ tục hành chính thuế theo quy định đảm bảo thượng tôn pháp luật; Ttăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp...

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành Thuế và Thành phố...