Đảm bảo an toàn, chặt chẽ trong thu, chi ngân sách nhà nước

Lê Thị Tuyết Mai - Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính

Trong 9 tháng năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước.

Công tác quản lý thu, kiểm soát chi NSNN 9 tháng đầu năm 2022 được KBNN đảm bảo thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.
Công tác quản lý thu, kiểm soát chi NSNN 9 tháng đầu năm 2022 được KBNN đảm bảo thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Chủ động triển khai các giải pháp quản lý thu, chi ngân sách nhà nước hiệu quả

Trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2022, các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn nhằm tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; đồng thời, cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Đồng thời, KBNN chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triển khai việc kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, hoàn thiện quy trình về hoàn phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại đủ điều kiện và có nhu cầu theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tính đến hết ngày 30/9/2022, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.330.300 tỷ đồng, bằng 94,23% so với dự toán năm 2022; trong đó: thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 1.045.367 tỷ đồng, bằng 88,84% dự toán; thu từ dầu thô đạt 58.856 tỷ đồng, bằng 208,71% dự toán; thu từ xuất nhập khẩu đạt 221.079 tỷ đồng, bằng 111,1% dự toán. 

Công tác kiểm soát chi 9 tháng năm 2022 được hệ thống KBNN thực hiện đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các  tỉnh, thành phố.

Qua đó, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 30/9/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 682.066 tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán. Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 là 239.778,4 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể: vốn trong nước thanh toán là 229.992,2 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 9.786,1 tỷ 

đồng, bằng 28,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống

Trong 9 tháng năm 2022, KBNN đã tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước (NQNN) tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN bằng nội tệ và ngoại tệ. Đồng thời, triển khai các hoạt động sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi theo phương án điều hành NQNN quý III/2022 đã được Bộ Tài chính phê duyệt; hoàn thành việc xây dựng, trình Bộ phương án điều hành NQNN quý IV/2022.

Qua đó, công tác điều hành ngân quỹ của KBNN đã từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời cho các cấp ngân sách và các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN tại mọi thời điểm.

Trong bối cảnh thu ngân sách đạt khá, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, tồn NQNN vẫn duy trì ở mức cao, KBNN đã tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) nhằm đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc của ngân sách trung ương và duy trì hoạt động thị TPCP. Lũy kế đến hết ngày 30/9/2022, khối lượng TPCP do KBNN phát hành là 114.782 tỷ đồng, đạt 28,7% kế hoạch. Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2022 là 13,72 năm, lãi suất phát hành bình quân năm là 2,63%/ năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 9,11 năm.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2022

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả khả quan trong công tác 

quản lý thu, chi NSNN và đảm bảo hiệu quả công tác điều hành ngân quỹ, trong quý IV/2022, KBNN đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Thứ nhất, thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách; Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài,... Tiếp tục quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 an toàn, công khai, minh bạch; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan triển khai việc quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, làm tốt công tác huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao; chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý NQNN an toàn, hiệu quả; Triển khai các giải pháp theo phê duyệt của Bộ Tài chính để bảo đảm khả năng thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ những tháng cuối năm 2022.

Thứ ba, hướng dẫn KBNN các địa phương rà soát số liệu quyết toán NSNN địa phương năm 2021. Tham gia ý kiến với các Vụ, Cục, Tổng cục thẩm định quyết toán NSNN năm 2021 và phối hợp triển khai công tác quyết toán NSNN năm 2021 theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục chuẩn bị cho công tác kiểm toán quyết toán NSNN năm 2021.

Bên cạnh đó, toàn hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực theo hướng lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị KBNN.

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, trong những tháng cuối năm, KBNN quán triệt thực hiện nghiêm công tác rà soát quy hoạch hệ thống KBNN năm 2022 giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị quy định về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, Quyết định số 979/ QĐ-BTC ngày 06/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 - tháng 10/2022