Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra - kiểm tra năm 2022

Bảo Thương

Trong các ngày 01-02/12, tại TP. Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022. Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh, đại diện Lãnh đạo KBNN tỉnh, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Lãnh đạo và các công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra trong hệ thống KBNN.

Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh nêu 06 nội dung lớn liên quan trực tiếp tới hoạt động thanh tra, kiểm tra KBNN theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, đó là: (1) Đổi mới phương thức kiểm soát chi NSNN theo hướng từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; (2) Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra thông qua môi trường số và hệ thống thông tin; (3) Kiện toàn hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phát triển chức năng kiểm soát rủi ro; (4) Thực hiện kiểm toán nội bộ KBNN; (5) Xác định trọng tâm, trọng điểm thanh tra KBNN trên cơ sở đánh giá rủi ro và mức độ phát triển chức năng kiểm toán nội bộ tại các bộ, ngành, địa phương; (6) Tư vấn, hỗ trợ việc phát triển chức năng kiểm toán nội bộ về tài chính – ngân sách tại các bộ, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách và các địa phương.

Để hoàn thành được 06 nội dung chiến lược nêu trên, cùng với triển khai đồng bộ các công việc liên quan đến Luật Thanh tra sửa đổi, Lãnh đạo KBNN đã chỉ đạo Vụ Thanh tra – Kiểm tra dự thảo Định hướng công tác thanh tra, kiểm tra KBNN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 để xác định lộ trình, cách làm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng nội dung công việc, dự thảo sẽ được trao đổi và xin ý kiến tại Hội nghị này.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị tập huấn đã truyền đạt trao đổi về các nội dung: Định hướng công tác thanh tra, kiểm tra KBNN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; Phương pháp phát hiện sai phạm, tồn tại, sai sót qua thanh tra, kiểm tra; Hướng dẫn triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống KBNN; Hướng dẫn khai thác thông tin, dữ liệu trên Kho dữ liệu và tiện ích tra cứu hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc đề nghị Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, cần xác định đổi mới, hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hệ thống KBNN là yêu cầu cấp thiết; cải cách, đổi mới để hướng tới mục tiêu hiệu lực, hiệu quả trong thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ KBNN các cấp.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị.     
Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị.     

Quan tâm, bổ sung, bố trí đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra. Chú trọng hơn nữa đến công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp vị trí việc làm thanh tra, kiểm tra trong hệ thống KBNN theo hướng ưu tiên điều động, luân chuyển công chức đã được quy hoạch từ các đơn vị chuyên môn qua làm công tác thanh tra, kiểm tra để tạo nguồn công chức có chất lượng và là điều kiện ưu tiên khi xem xét điều động, bổ nhiệm.

Tổng Giám đốc đề nghị toàn hệ thống bám sát nội dung Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Luật Thanh tra sửa đổi, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thanh tra và các văn bản liên quan. Trên cơ sở đó rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống thanh tra, kiểm tra KBNN đảm bảo phù hợp, có tính ổn định lâu dài.

Tiếp tục hoàn thiện lấy ý kiến rộng rãi trong toàn hệ thống để ban hành Đề án Định hướng công tác thanh tra, kiểm tra KBNN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở để xác định nội dung, cách làm, tiến độ của từng công việc nhằm cải cách, đổi mới đồng bộ, toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra KBNN thời gian tới....