Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Hồng Đại

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc không ngừng nâng cao công tác xây dựng đảng; gắn việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, tạo chuyển biến về tư tưởng, đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống.

Hoạt động giao dịch, quyết toán, khóa sổ tại Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.
Hoạt động giao dịch, quyết toán, khóa sổ tại Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương và cấp ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, bám sát kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Trung ương đã tổ chức 03 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện viết báo cáo thu hoạch kết quả học tập các nghị quyết, chỉ thị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo KBNN đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “nữ công chức Kho bạc Nhà nước giỏi việc nước đảm việc nhà”; thực hiện “văn minh công sở”, “văn hóa nghề Kho Bạc”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”…

Cùng với việc chú trọng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương thường xuyên quan tâm, nắm bắt kịp thời tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách. Các nội dung học tập được lồng ghép vào các buổi tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách. Các nội dung học tập được lồng ghép vào các buổi

Với đặc thù công việc của hệ thống Kho bạc Nhà nước có liên quan với khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc, đòi hỏi người cán bộ Kho bạc Nhà nước không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm khiết. Do vậy, căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy cơ quan cùng với Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước đã ban hành Nghị quyết về cán bộ, công chức, đảng viên; lãnh đạo các đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch tu dưỡng và rèn luyện của cá nhân gắn với việc thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước và quy định về “5 xây, 5 chống”.

Về thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương đề cao ý thức và tư tưởng về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức của mỗi đảng viên, viên chức trong hệ thống.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo KBNN đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “nữ công chức Kho bạc Nhà nước giỏi việc nước đảm việc nhà”; thực hiện “văn minh công sở”, “văn hóa nghề Kho Bạc”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”… Đồng thời, nhân rộng những điển hình tiên tiến xuất sắc làm theo lời Bác, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Nhờ đó, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai sót, tạo lòng tin và sự tín nhiệm đối với khách hàng đến giao dịch.

Có thể khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Kho bạc Nhà nước đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tích cực đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Các cán bộ, đảng viên đều có nhận thức đúng đắn, nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của Đảng, lãnh đạo đơn vị; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, kỷ luật lao động; có thức trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến nay, trong toàn Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống hoặc dao động về tư tưởng chính trị, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết

Nhằm góp phần xây dựng nét đẹp người cán bộ Kho bạc; tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về sinh hoạt Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ và của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống.

Cùng với đó, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, của hệ thống để cán bộ, đảng viên và quần chúng trong hệ thống nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, nhằm củng cố lập trường tư tưởng chính trị cho đảng viên, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng uỷ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương sẽ tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tạo điều kiện để các đảng viên tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến; tổ chức các hoạt động về nguồn… qua đó tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 – Tháng 9/2020