DATC đăng ký thoái hết 26% vốn tại SLS

PV.

Từ ngày 03 đến 31/08/2015, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đăng ký thoái toàn bộ 1.77 triệu cp tương đương 26% của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (HNX: SLS).

Theo đó, tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; Mã chứng khoán: SLS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,768,000 cổ phần (tỷ lệ 26%);

- Tên của người có liên quan tại Tổ chức niêm yết: Phạm Ngọc Thao;

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT;

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp;

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%);

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,768,000 CP;

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện thoái vốn theo quy định tại Khoản 4. Điều 8 của Thông tư số 79/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 8/6/2011 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh;

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/08/2015;

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2015.