DATC: Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả

PV.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”, tập thể Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, phát huy những lợi thế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng để Công ty hoàn thành kế hoạch của năm…

Xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng Công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của DATC.
Xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng Công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của DATC.

Những chuyển biến tích cực

Xác định năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với nền kinh tế nói chung và với DATC nói riêng, nên ngay từ những ngày đầu năm, Ban lãnh đão Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai hực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Kết quả ban đầu đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

6 tháng đầu năm 2015, DATC đã đạt tổng doanh số mua nợ là khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng gấp 2,87 lần so với cùng kỳ năm 2014. Tổng doanh thu hơn 900 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2014, trong đó doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là hơn 700 tỷ đồng, tăng gấp 1,47 lần so với cùng kỳ năm 2014. Trong hoạt động mua bán nợ năm 2015, Công ty đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 33 doanh nghiệp; doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận là 62,4 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2014. Về thực hiện nghĩa vụ nhà nước, Công ty đã nộp ngân sách 68.3 tỷ đồng (trong đó 43.7 tỷ đồng nộp qua SCIC), tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2014.

Để có được những kết quả trên, Công ty đã triển khai xây dựng, giao kế hoạch kinh doanh – tài chính và nhiệm vụ công tác năm đối với các đơn vị thuộc Công ty; Tiếp tục rà soát lại các phương án mua bán nợ đang xử lý dở dang, đồng thời triển khai các phương án mua bán nợ mới, trên cơ sở đó đề ra giải pháp xử lý tài chính, tái cơ cấu của các doanh nghiệp khách nợ để thu hồi nợ (6 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu 03 doanh nghiệp); đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các ngân hàng; tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ, kể cả việc phối hợp với tòa án để theo sát và đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các doanh nghiệp đã khởi kiện.

Bên cạnh đó, DATC đã đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp khác theo kế hoạch. Trong 06 tháng đầu năm Công ty đã triển khai thoái vốn tại 11/24 doanh nghiệp.

Cùng với đó, DATC đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ tài chính giao về xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng Công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Công ty thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprocimex.

Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đề án được phê duyệt như: Hoàn thiện và trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án phát hành hối phiếu cho Techcombank và VPBank để hoán đổi trái phiếu quốc tế DATC. Chủ trì tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, SBIC và 12 tổ chức tín dụng để thảo luận, thống nhất các nội dung của Hợp đồng hoán đổi nợ ba bên làm cơ sở hoàn thiện Đề án phát hành trái phiếu tái cơ cấu nợ trong nước đợt 1 giai đoạn 2 của SBIC; hoàn thiện Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thu hồi nợ SBIC và Quyết định thành lập Quỹ thu hồi nợ SBIC;

Ngoài ra, DATC đã chủ động phối hợp với các bên có liên quan để xây dựng Đề án phát hành trái phiếu DATC tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp chuyển giao từ Vinashin (SBIC) sang Vinalines; Tiến hành đàm phán và ký Biên bản ghi nhớ với ngân hàng Nataxis về việc mua nợ phải thu của ngân hàng Nataxis tại Vinalines; tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng khác để xây dựng phương án xử lý nợ cho Vinalines.

Đặc biệt, thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Công ty thực phẩm Miền Bắc), DATC đã thực hiện mua khoản nợ của các ngân hàng với giá trị khoản nợ là 359.808 triệu đồng (trong đó nợ gốc 232.027 triệu đồng) và đang tiếp tục đàm phám mua nợ của Agribank và MSB với giá trị khoản nợ 723.814 triệu đồng. Đến nay, DATC đã mua khoản nợ 124.989 triệu đồng và đang đàm phán với Agribank, MB, SHB để mua các khoản nợ còn lại.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên, trong những tháng đầu năm 2015, DATC cũng tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với Công ty. Theo đó, DATC đã hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/06/2011 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC; Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10/05/2006 của Bộ Tài chính về mua bán, tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng (Bộ đã ban hành Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 thay thế Thông tư số 38/2006/TT-BTC ).

Mặt khác, DATC tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Bộ về Đề án chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cấp Công ty thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC; tiếp tục hoàn thiện và trình Bộ dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động của DATC.

Một số phương hướng trong những tháng cuối năm

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2015, Công ty tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

- Tập trung đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng các đề án, chiến lược kinh doanh; hoàn thiện dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động của DATC để trình Bộ; hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ;

- Tập trung hoàn thành Đề án phát hành trái phiếu cơ cấu nợ đợt 1 giai đoạn 2 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Đề án phát hành hối phiếu cho Techcombank và VPBank để hoán đổi trái phiếu quốc tế DATC; Quy chế quản lý và sử dụng Qũy thu hồi nợ SBIC trình Bộ Tài chính phê duyệt; Quy trình phối hợp xử lý tài sản đảm bảo SBIC, VFC đối với gói TPQTCP.

- Tiếp tục đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các ngân hàng; tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ. Thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ;

- Chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận;

- Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua 06 tháng cuối năm trong toàn Công ty nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2015; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác khác.