Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn nhà nước năm 2014

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, số vốn đầu tư đã thanh toán trong quý I/2014 đạt thấp so với kế hoạch giao. Do vậy, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy việc giải ngân kế hoạch năm 2014 đối với vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Kho bạc nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án. Nguồn: internet
Kho bạc nhà nước thực hiện việc kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án. Nguồn: internet
Trên cơ sở quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các bộ, ngành còn lại chưa phân bổ chi tiết, đề nghị khẩn trương phân bổ và gửi về Bộ Tài chính đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm.

Kho bạc nhà nước căn cứ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch đã được giao cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc kiểm soát chi và thanh toán vốn kịp thời cho các dự án, đảm bảo không có trường hợp nào không có vốn để thanh toán ngay cho các dự án. Trường hợp nếu chủ đầu tư đã nộp đủ hồ sơ theo quy định mà Kho bạc Nhà nước chậm thanh toán thì Kho Bạc Nhà nước chịu trách nhiệm về việc giải ngân chậm số vốn đã được giao của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Bộ Tài chính nêu rõ, không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2014 sang năm 2015 (chỉ được phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2014 đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép).

Bộ Tài chính sẽ thông báo công khai số liệu thanh toán định kỳ hàng quý đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để giúp các bộ, ngành và địa phương thấy được tỷ lệ thanh toán của đơn vị mình, đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.