Đề xuất giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí lĩnh vực giao thông vận tải đến hết năm 2022

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 12 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa ban hành kèm theo Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Mức thu phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 13 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Mức thu lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Điều 16 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay (trừ nội dung thu tại các số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí áp dụng mức thu phí tương ứng quy định tại Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC) bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay (trừ nội dung thu tại số thứ tự 4 Mục VII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí áp dụng mức thu phí quy định tại Mục VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC) bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC.

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Mức thu lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 4 Thông tư số 248/2016/TT BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thuỷ nội địa. Phí trình báo đường thủy nội địa bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 4 Thông tư số 248/2016/TT BTC.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải từ ngày Thông tư có hiệu lực đến đến ngày 31/12/2022. Kể từ ngày 01/01/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nếu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 193/2016/TT BTC, Thông tư số 248/2016/TT-BTC, Thông tư số 261/2016/TT-BTC và Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

Đề xuất này cùng hàng loạt chính sách giảm phí, lệ phí đã ban hành trước đó đã thể hiện sự chủ động, quyết liệt của Bộ Tài chính trong triển khai giải pháp tài khóa để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Những nỗ lực của Bộ Tài chính trong ban hành, triển khai các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế thời gian qua được các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.