Đề xuất quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Nguyễn Trung

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hình thức nộp phạt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Theo dự thảo Thông tư, đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Kho bạc Nhà nước (KBNN), Tổng cục Thuế; cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính.

Hình thức thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo Dự thảo Thông tư, đối với hình thức nộp tiền phạt bằng tiền mặt trực tiếp tại KBNN hoặc ngân hàng thương mại (NHTM) nơi KBNN ủy nhiệm thu phạt, nộp cho người có thẩm quyền thu phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 118/2013/NĐ-CP, thời điểm xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là thời điểm KBNN, NHTM nơi KBNN ủy nhiệm thu người có thẩm quyền thu phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP xác nhận trên chứng từ thu tiền mặt.

Trường hợp nộp bằng hình thức chuyển khoản, thời điểm xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là thời điểm KBNN, NHTM nơi KBNN ủy nhiệm thu phạt xác nhận trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách bằng chuyển khoản hoặc là thời điểm người nộp phạt đã chuyển khoản thành công số tiền bị xử phạt vào NSNN.

Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy trình thu NSNN quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và Thông tư số 328/2016/TT-BTC.

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn, việc thu tiền phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.

Khi nộp tiền phạt trực tiếp tại KBNN hoặc NHTM nơi KBNN ủy nhiệm thu tiền phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải xuất trình quyết định xử phạt của người có thẩm quyền xử phạt và văn bản chứng minh thời điểm nhận quyết định xử phạt với KBNN nơi đến nộp phạt hoặc NHTM nơi KBNN ủy nhiệm thu tiền phạt và phải nộp tiền phạt theo đúng số tiền, thời hạn ghi trong quyết định xử phạt.

Người có thẩm quyền thu tiền phạt trực tiếp phải lập bảng kê biên lai thu tiền phạt và nộp toàn bộ số tiền đã thu vào KBNN theo thời gian quy định. Cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không khi thực hiện thu phạt phải nộp toàn bộ số tiền đã thu vào KBNN trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

KBNN hoặc NHTM nơi KBNN ủy nhiệm thu phạt tổ chức rà soát, đối chiếu để đảm bảo khớp đúng giữa tổng số tiền thực nộp của người có thẩm quyền thu tiền phạt trực tiếp với tổng số tiền tính theo Bảng kê biên lai thu tiền phạt.

Khi nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức nộp phạt phải ghi rõ trên chứng từ nộp phạt nội dung nộp phạt, số quyết định xử phạt và tên cơ quan ra quyết định xử phạt. Sau khi nộp phạt, cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của KBNN hoặc ngân hàng cho người có thẩm quyền xử phạt để nhận lại các giấy tờ tạm giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

Tiền thu phạt vi phạm hành chính được hạch toán vào Chương của cơ quan của người ra quyết định xử phạt, Tiểu mục tương ứng theo quy định của Mục lục NSNN. Đối với lĩnh vực thuế, hải quan thực hiện theo Chương của người vi phạm (người nộp thuế), Tiểu mục tương ứng theo quy định của Mục lục NSNN.

Bên cạnh các nội dung trên, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về thủ tục thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hoàn trả tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quy định về biên lai thu tiền phạt; lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt...