Đổi mới quản lý nguồn nhân lực hải quan 2016-2020

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 12/5/2016,Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 3957/CT-TCHQ về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực Hải quan dựa trên vị trí việc làm giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Theo đó, Tổng cục Hải quan xác định đổi mới phương thức quản lý, phát triển nguồn nhân lực hải quan dựa trên vị trí việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng phương pháp và các văn bản hướng dẫn để triển khai như: hệ thống quản lý kết quả công việc đối với công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ từ cấp Tổng cục đến cấp chi cục dựa trên các quy định của khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo cấp độ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tập trung vào quản lý kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức (CBCC), viên chức; đánh giá năng lực cán bộ; quản lý hồ sơ năng lực cán bộ dựa trên hệ thống quản lý kết quả thực hiện công việc và hệ thống theo dõi về lỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân phiên, luân chuyển CBCC, viên chức dựa trên năng lực.

Kết quả đánh giá năng lực được ghi nhận vào hồ sơ năng lực của mỗi CBCC, viên chức hải quan. Đây sẽ là cơ sở khoa học để thực hiện các hoạt động, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển theo năng lực, đảm bảo bố trí đúng người đúng việc, nâng cao hiệu suất làm việc.../.