Thông tư số 09/2023/BTC-TT:

Dự toán quyết toán kinh phí công tác xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật


Ngày 08/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 09/2023/BTC-TT