Giải đáp thủ tục xác nhận không nợ thuế

PV.

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Golden Flag Việt Nam (Đồng Nai) về những nội dung liên quan đến thủ tục xác nhận không nợ thuế, Cục Hải quan Đồng Nai có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan.
Người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan.

Theo Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn, căn cứ Khoản 1, Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ các nội dung:

- Tên người nộp thuế, mã số thuế.

- Nội dung, mục đích, yêu cầu xác nhận.

- Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận (bản chụp).

Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì văn bản đề nghị phải do người đại diện theo quy định của pháp luật ký, đóng dấu.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có nhu cầu xác nhận không nợ thuế thì Công ty phải gửi công văn đến Tổng cục Hải quan để được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.