Giải đáp về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi hoa hồng

Theo mof.gov.vn

Công ty tôi có phát sinh hoạt động chi hoa hồng bán hàng đa cấp có thắc mắc về vấn đề khấu trừ thuế TNCN. Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 có quy định về cách tính thuế TNCN của khoản thu nhập từ hoa hồng bán hàng đa cấp là (doanh thu tính thuế x5%) chi khoản thu nhận lớn hơn 100 triệu/năm...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Đối với trường hợp Công ty tôi có chi hoa hồng cho một nhà phân phối trong một lần có giá trị khoản thu nhập là khoản 40-60 triệu/cá nhân (mỗi tháng phát 1 lần), tùy theo mức bán hàng được, thời điểm chi trả thì chưa bít được là nhà phân phối có đạt được mức thu nhập 100 triệu/năm hay không. Vậy khi chi hoa hồng nhà phân phối có thể làm giấy cam kết thu nhập nhỏ hơn mức 100 triệu/năm hay không (giống mẫu cam kết Mẫu 02/CK-TNCN), hay cứ khấu trừ 5%, hay phải giải quyết như thế nào? - Các nhà phân phối trong thời gian trước ngày 30/7/2015 Công ty khấu trừ theo quy định tại TT111/2013/TT-BTC thì có thực hiện tính lại theo phương pháp của TT92/2015/TT-BTC hay không (do thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN 2015). Vậy nếu phát sinh tiền khấu trừ thuế TNCN nộp thừa thì có thực hiện quyết toán lại cho cá nhân như thế nào?

Giải đáp thắc mắc này, cơ quan Thuế có câu trả lời như sau:

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế:

+ Tại Khoản 4 Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi Điều 10 như sau:

““Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

...

3. Thuế suất:

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%; …”

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều khoản thi hành:

“Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015 trở đi) quy định khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:

“1. Khấu trừ thuế

Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống.

Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

2. Nguyên tắc khai thuế

- Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì khai thuế theo tháng hoặc quý. Nguyên tắc xác định đối tượng khai thuế theo tháng hoặc quý thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- ôHCông ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý và không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

- Cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư này.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có ký hợp đồng trực tiếp với cá nhân làm đại lý bán đúng giá và chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân này, nếu Doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại Doanh nghiệp trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 92/2015/TT-BTC và không phải khai quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ.

Trường hợp Doanh nghiệp bán hàng đa cấp dự kiến xác định được mức doanh thu trong năm dương lịch của cá nhân dưới 100 triệu đồng nên không thực hiện khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả tiền hoa hồng thì cuối năm các cá nhân này phải thực hiện kê khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC và nộp thuế nếu tổng số tiền hoa hồng nhận được trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 30/7/2015 Doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với khoản tiền hoa hồng của cá nhân làm đại lý bán đúng giá theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là không đúng quy định. Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, trường hợp phát sinh số thuế TNCN nộp thừa thì Doanh nghiệp được lập hồ sơ hoàn thuế hoặc thực hiện bù trừ vào kỳ kê khai tiếp theo. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cá nhân bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN không phải quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

Cục Thuế TP thông báo Ông biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.