Gỡ vướng về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thường xuyên

PV.

Ông Nguyễn Nam Hưng (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Dự toán được UBND phê duyệt tại Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm cho toàn tỉnh có được coi là dự toán được phê duyệt cho nội dung mua sắm thường xuyên của đơn vị không? Dự toán được phê duyệt rồi có cần chứng thư thẩm định giá không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, về dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm:

Dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải đảm bảo các nội dung: Phê duyệt đúng thẩm quyền quyết định mua sắm đã được phân cấp, có nội dung, danh mục và dự toán mua sắm.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị độc giả rà soát quyết định giao dự toán thu, chi của cấp có thẩm quyền cho đơn vị để khẳng định quyết định này có phải là quyết định phê duyệt dự toán mua sắm thường xuyên hay không?

Quy định về chứng thư thẩm định giá

Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; thì một trong các căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá hoặc của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc các báo giá của các nhà cung cấp (nếu có); không bắt buộc phải có chứng thư thẩm định giá.

Về trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Điều 5, khoản 1 Điều 8 và khoản 2 Điều 26  trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên quy định như sau:

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương thì Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ mà thẩm quyền quyết định việc mua sắm đã được phân cấp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân cấp quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.