Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất có thuộc đối tượng chịu thuế?

Hà Anh

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu; hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phí thuế quan.
Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phí thuế quan.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 596/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng tái nhập hàng xuất khẩu bị trả loại của doanh nghiệp chế xuất.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, theo điểm c khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 22/5/2022 của Chính phủ quy định, doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phí thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải được cơ quan hải quan xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phí thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trên cơ sở các quy định trên, Tổng cục Hải quan nêu rõ, trường hợp doanh nghiệp chế xuất đáp ứng định nghĩa khu phí thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu; hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu.

Mã loại hình tờ khai đối với trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.