Hàng hóa tạm xuất, tái nhập để bảo hành sửa chữa có được miễn thuế nhập khẩu?

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất tái nhập để bảo hành sửa chữa, thay thế.

Hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất tái nhập để bảo hành sửa chữa không thuộc trường hợp miễn thuế nhập khẩu.
Hàng hóa tạm xuất hoặc tạm xuất tái nhập để bảo hành sửa chữa không thuộc trường hợp miễn thuế nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hóa đã tạm xuất nhưng không tái nhập được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu được giải phóng hàng nhưng sau đó có thay đổi mục đích miễn thuế thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Đối với hàng hóa mới nhập khẩu về để thay thế, thực hiện thủ tục nhập khẩu (không phải tái nhập) hàng hóa thông thường quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Liên quan đến chính sách thuế, điểm c, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định hàng hóa tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế được miễn thuế nhập khẩu.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, trường hợp Công ty TNHH Jebsen & Jenssen Ingredients Việt Nam tạm xuất sản phẩm để bảo hành, sửa chữa, thay thế, nhưng nhà cung cấp xác định chất lượng kém, không thể sửa chữa thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất, tái nhập, do đó, không thuộc trường hợp miễn thuế nhập khẩu.