Hỗ trợ về thuế, hải quan, bảo đảm quyền kinh doanh cho doanh nghiệp

PV.

Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình hành động với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, hải quan.

Bộ Tài chính đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp về lĩnh vực thuế, hải quan.
Bộ Tài chính đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp về lĩnh vực thuế, hải quan.

Thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, Bộ Tài chính đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp về lĩnh vực thuế, hải quan.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Chương trình hành động của Bộ Tài chính nêu rõ, tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các Bộ, cơ quan liên quan để giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp; báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa các luật về thuế.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, đôn đốc cơ quan Thuế quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong Quý III/2017.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, báo cáo Bộ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư, Quyết định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán nhằm cải thiện các điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài; hoàn thiện và trình Bộ trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) trong Quý III/2017.

Về những nhiệm vụ giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đề ra những giải pháp cụ thể như sau:

Một là, nghiên cứu, đánh giá các quy dịnh pháp luật về đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất đai dể dề xuất các giải pháp giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính trong việc tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Hai là, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy dịnh trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá theo quy hoạch sử dụng đất; quy đinh bán dấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi dất dảm bảo chặt chẽ, sát với thị trường, tránh thất' thoát tài sản nhà nước; báo cáo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2017.

Ba là, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, báo cáo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trong tháng 7/2017.