Hỗ trợ xây dựng, thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu

Thanh Tú

Dự án "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam diễn ra từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2022 đã cho thấy nhiều kết quả tích cực.

Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH của Việt Nam”
Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH của Việt Nam”

Ngày 16/1/2023, tại Hà Nội, Cục BĐKH (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng UNDP tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH của Việt Nam” (Dự án NAP-GCF).

Dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua UNDP tại Việt Nam. Thời gian triển khai dự án là từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2022 cùng với sự tham gia của nhiều nhà khoa học và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế…

Theo Cục BĐKH - đơn vị chủ trì thực hiện, sau 2 năm triển khai, các hoạt động của Dự án đã đáp ứng những quy định về kỹ thuật, tài chính và đạt được các mục tiêu đề ra. Một trong những kết quả quan trọng nhất của Dự án là đã xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP).

Kế hoạch nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; tăng cường năng lực, kỹ thuật để tích hợp dữ liệu và thông tin, thẩm định các giải pháp và thực hiện các đánh giá để lập kế hoạch thích ứng với BĐKH.

Dự án đã thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia gia, ngành, và địa phương; dự toán ngân sách các lĩnh vực ưu tiên; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành trong quản lý và triển khai các hoạt động thích ứng với BĐKH; đẩy mạnh thu hút sự tham gia của khối tư nhân vào các hoạt động thích ứng với BĐKH.

Hành lang pháp lý về ứng phó BĐKH của Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện. Theo đại diện Cục BĐKH, trong năm 2022, Cục BĐKH đã tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành 14 văn bản, trong đó có các văn bản do Dự án NAP-GCF hỗ trợ xây dựng. Các văn bản này vừa giúp triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, vừa nội luật hóa các quy định quốc tế.

Dự án còn xây dựng một số báo cáo nhằm đưa ra một số giải pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH, bao gồm: Báo cáo đề xuất các biện pháp tăng cường phối hợp liên Bộ để triển khai thực hiện NAP, Báo cáo định hướng thu hút tài chính cho đầu tư công và tư trong thực hiện các hoạt động thích ứng ưu tiên, Báo cáo tổng hợp phương pháp xác định và đánh giá các hoạt động thích ứng ưu tiên… Thông tin được thu thập, chia sẻ thông qua Cổng Thông tin thích ứng quốc gia, giúp nhiều đối tượng có thể tiếp cận dễ dàng.

Bên cạnh đó, Dự án đã xây dựng khung giám sát, báo cáo và đánh giá các hoạt động thích ứng của nhiều bên liên quan, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải và y tế.

Những kết quả của Dự án về Cơ sở dữ liệu về thích ứng với BĐKH; Hướng dẫn đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH; Hệ thống giám sát, đánh giá cấp quốc gia để giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với BĐKH… sẽ giúp các Bộ, ngành, địa phương đánh giá cụ thể các tác động, rủi ro, tổn thất thiệt hại do NĐKH. Đây là cơ sở để Việt Nam đề xuất và triển khai các hoạt động thích ứng quy mô lớn ở cấp ngành, cấp quốc gia trong giai đoạn tới.

Cục BĐKH cho biết, Việt Nam sẽ gửi Báo cáo NAP tới UNFCCC, trong đó thể hiện rõ những nỗ lực của Việt Nam cả về tăng cường công tác quản lý và nỗ lực đáp ứng các yêu cầu quốc tế.